U bent hier

Het verenigingswerk, een vervolg?

Het verenigingswerk, een vervolg?

Turnhout historisch

1.    Waarover gaat het?

Sinds halfweg 2018 kon iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldeed op basis van de regeling ‘verenigingswerker’ per jaar een bedrag bijverdienen, vrij van belastingen en sociale bijdragen.

Sommige van onze aangesloten verenigingen zijn met een aantal van hun gidsen in dit systeem gestapt. 

Op de website van Federale Overheidsdienst Financien

(link: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/bijklussen )

vinden we het volgende:

 

Als u tegen betaling klusjes wil doen, mag u tot:

·         brutobedrag voor het jaar 20196.250 euro per jaar

·         brutobedrag voor het jaar 20206.340 euro per jaar

bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen (dat wil zeggen dat deze inkomsten vrijgesteld zijn van belasting).

Het moet gaan om activiteiten in de deeleconomie (via een erkend platform), occasionele diensten tussen burgers of verenigingswerk.

Opgelet: de inkomsten uit verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers mogen niet meer bedragen dan:

·         brutobedrag voor het jaar 2019520,83 euro per maand

·         brutobedrag voor het jaar 2020528,33 euro per maand.

Gemakshalve spreken we verder in deze tekst van het ‘statuut van verenigingswerker’.  Het is/was een statuut dat zich positioneerde tussen het statuut van zelfstandige (hoofd- of bijberoep) en vrijwilliger.  Net zoals de vrijwilliger kon een gids-verenigingswerker zo vergoed worden voor taken in een vereniging.  De inkomsten waren zowel jaarlijks als maandelijks beperkt en de vereniging moest een aantal administratieve taken op zich nemen.

 

2.    Een klacht

Enkele beroepsorganisaties en vakbonden trokken aan de alarmbel en dienden bij het Grondwettelijk Hof een klacht in. 

 

Dit Hof gaat na of de wetten, decreten en ordonnanties in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het ziet toe op de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale staat en de deelstaten.  Het is een rechtscollege met twaalf rechters die waken over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België. Het kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen en schorsen.

Het Hof oordeelde dat de klacht terecht was en strijdig met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.  De wet zorgde ervoor dat er een verschillende behandeling was op het vlak van arbeidswetgeving, sociale zekerheid en fiscaliteit.

Eenzelfde activiteit uitgeoefend in het kader van het onbelast bijverdienen werd anders behandeld dan diezelfde activiteit uitgeoefend onder het statuut van zelfstandige of werknemer. 

De wet werd dus vernietigd maar de lopende overeenkomsten konden nog worden uitgevoerd en vergoed tot 31 december 2020. 

Tot dan kunnen onze gidsen dus nog prestaties leveren onder het huidige systeem van onbelast bijverdienen. 

Wie het arrest van 23 april 2020 volledig wil nalezen, kan terecht op de website van het Grondwettelijk Hof:

Link:   https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-053n.pdf

Arrest 53/2020 van 23 april 2020, rolnummers 7106, 7108 en 7113 (37 pagina’s). 

De moeite waard om eens te lezen!

 

3.    En nu?

We vernemen dat er aan een oplossing wordt gewerkt.  Een oplossing die ook voor onze gidsen zou kunnen betekenen dat ze vanaf 1 januari 2021 verder gidsactiviteiten onder het statuut van verenigingswerker zouden kunnen uitvoeren.

Er zou een voorstel op tafel liggen met een aantal beperkingen (o.a. dat er een limiet van 50 uur per maand wordt ingevoerd en dat er een sociale bijdrage van 10% op de inkomsten geheven zou worden).  Het maximum bedrag van 6000 euro (te indexeren) per jaar zou blijven bestaan.

Terloops … stel dat er geen oplossing wordt gevonden of geen wijziging komt?

Dan vallen gidsen terug op de ‘oude en bestaande’ regels.  Men kan dan kiezen voor

1.      Het statuut van zelfstandige in hoofd/bijberoep

2.      Het statuut van vrijwilliger

3.      De inkomsten aangeven als occasionele inkomsten (belasting 33%) met (opnieuw) de discussie of nu en dan eens gidsen wel of niet ‘occasioneel’ is …

4.      De inkomsten aangeven als beroepsinkomsten en dan past de fiscus het tarief toe dat voor je hoogste inkomstenschijf geldt.

Die eventuele nieuwe regeling … Uiteraard steeds … het is een ‘sterk gerucht’. 

Willen we zekerheid dan moeten we de stemming van de wet (of de wijziging) in het parlement afwachten en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.  In de volgende maanden horen we er allicht nog meer over.

Je wilt reageren?

Je kunt terecht bij FTG-secretaris Johan Lowyck (johan.lowyck@live.be)